در این روش جدول ضرب با كمك انگشتان دست قابل محاسبه است.
اگر جدول ضرب را تا 5 بدانیم می توانیم حاصل ضرب بقیه اعداد تا ده را به كمك ده انگشت خود محاسبه كنیم.

فرض كنیم می خواهیم حاصل 8*7 را بدست آوریم:

اختلاف 7 و 8 از 5 به ترتیب 2 و 3 می باشد: دو انگشت از یكی از دستان و سه انگشت از دست دیگر را می بندیم :مجموع انگشت های بسته شده ضرب در ده بعلاوه حاصل ضرب تعداد انگشت های باز برابر حاصل ضرب دو عدد مورد نظر می باشد.

(3*2)+{(3+2)*10}=56

در جایی خواندم این روش را شخصی ایرانی در قرون گذشته ابداع نموده است.