شما می توانید مبلغ خلافی ماشین تان و تعداد  تخلفاتتان را با اس ام اس به روش زیر  دریافت نمایید.

اگر پشت کارت مشخصات خودرو خود را دیده باشید یک سری حروف و اعداد بصورت عمودی در سمت راست نوشته شده که جمع این حروف و اعداد ۱۷ رقم می باشد و با IR  شروع می شود. این 17 عدد و حرف را به شماره 30005151  اس ام اس كنید و بعد از چند دقیقه اس ام اسی حاوی تعداد تخلفات شما و مبلغ جریمه خودرو تان برای شما ارسال می شود.